Váš osobný kuchár už viac ako 14 rokov

Košík je prázdny

Reklamačný poriadok internetového obchodu easydiet

Všeobecné podmienky

za poskytovanie tovaru a služieb prostredníctvom internetového obchodu na stránkach www.easydiet.at

Identifikácia predajcu, názov spoločnosti: KP3 s.r.o. Sídlo: M.R.Štefánika 10, 902 01, Pezinok, registračné číslo: 46 060 111, daňové číslo: 20 23 20 82 42, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, číslo vkladu: 70990 / B (ďalej len „predávajúci“).

Predmet schémy

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a príjemcami jeho tovaru a služieb (ďalej len „kupujúci“) na základe kúpnych zmlúv uzatvorených na základe internetovej stránky predávajúceho www.edieta.sk (im V nadväznosti na „Internetové stránky predajcu“) boli dokončené dokončené objednávky.

Zmluva

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe záväznej objednávky, ktorú kupujúci predal kupujúcemu (ďalej len „objednávka“). Na doručenie objednávky predávajúcemu je potrebné riadne vyplnenie a odoslanie objednávkového formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho alebo telefonickej objednávky so všetkými informáciami potrebnými na uzavretie zmluvy.

Správne vyplnenie objednávkového formulára je úplné a správne vyplnenie všetkých požadovaných informácií, okrem tých, ktoré predajca označil za voliteľné. Neoddeliteľnou súčasťou vyplnenia objednávkového formulára je aj udelenie súhlasu s obsahom zmluvných podmienok.

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu okamžite elektronickou správou, ktorá je doručená na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Pri prvej dodávke tovaru po potvrdenej objednávke uskutočnenej telefonicky sa medzi predávajúcim a kupujúcim uzavrie písomná kúpna zmluva, ktorá obsahuje skutočnosti uvedené v objednávke (ďalej len „zmluva“).

Ak zmluva obsahuje ustanovenia o vzájomných právach a povinnostiach, ktoré sa odchyľujú od zmluvných podmienok, uplatňujú sa ustanovenia zmluvy. Ak bola objednávka zadaná v elektronickej podobe, považuje sa uzavretie zmluvy za potvrdenie prijatia objednávky zo strany predávajúceho, ktoré obsahuje faktúru v elektronickej podobe.

Špecifikácia plnenia zmluvných záväzkov

Predávajúci je povinný na základe uzatvorenej zmluvy dodať kupujúcemu v dohodnutej lehote hotové jedlá v rámci stravovacieho programu vybraného kupujúcim. Popis jednotlivých diétnych programov je uvedený na webovej stránke predávajúceho. Každý z diétnych programov zahŕňa dodanie piatich hotových hotových jedál v zložení raňajky / druhé raňajky / obed / občerstvenie / večere, pričom časť dodávky zahŕňa aj písomné informácie pre kupujúceho o zložení jedla, spôsobe jeho skladovania, ďalšie referencie Manipulácia s potravinami a špecifikovanie dátumu spotreby sú.

Hotové jedlá sú formulované tak, aby boli vhodné na ľudskú spotrebu a ich zloženie zodpovedá všeobecne akceptovaným poznatkom v oblasti racionálnej výživy a výživy v potrave vhodných pre určité choroby spojené s narušením ľudského metabolizmu. Predávajúci neposkytuje poradenstvo o individuálnom zdravotnom stave kupujúceho a o účinkoch jednotlivých potravín na zdravie kupujúceho v súvislosti s dodávkou hotových jedál.

Výber stravovacieho programu z ponuky predávajúceho je vo výlučnej právomoci kupujúceho, pričom predávajúci za vhodnosť tohto výberu pre konkrétneho kupujúceho a jeho individuálne zdravie nie je zodpovedný. Poznámka: Dodávané hotové jedlá môžu okrem zložiek uvedených v informáciách pre kupujúcich obsahovať aj stopy potravín, napr. Mlieko, vajcia, orechy, sója, zeler, ... ktoré môžu u citlivých jedincov spôsobiť alergické reakcie.

Miesto a čas plnenia - dodacie podmienky

Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto plnenia dohodnuté v zmluve, v závislosti od výberu kupujúceho, dodacej adresy určenej kupujúcim alebo jednej zo stálych prevádzok spoločnosti.

Predávajúci je povinný dodať tovar na adresu uvedenú kupujúcim počas pracovných dní v období od 15.00 do 22.30 hod., V ostatné dni v čase od 15.00 do 22.30 hod. V prípade osobného odberu v priestoroch spoločnosti bude tovar dodaný medzi 10:00 a 16:00. Celý súbor piatich jedál pripravených na konzumáciu sa doručí na nasledujúci deň. Začiatok dodávky tovaru je pre kupujúceho záväzný.