Váš osobný kuchár už viac ako 14 rokov

Košík je prázdny

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je eDieta s.r.o. IČO 46 400 346, so sídlom Pezinok M.R.Štefánika 11 (ďalej len: "správca").

Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: M.R.Štefánika 10, Pezinok 90201
email: info@easydiet.sk
telefón: 0915 33 00 33

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú: Mgr.Tomáš Pitoňák, tomas@edieta.sk

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie …. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy 
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu zaisťujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

*** *** ***

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

Your consent applies to the following domains: www.easydiet.sk

Your current state: Deny.

Your consent ID: UupU4Jr/ct19tgd6JbXUltwuI6KeewEb8T4o7nzfSOfYzbEoKpB64g==Consent date: Wednesday, May 17, 2023 at 10:03:38 AM GMT+2

Change your consent

Cookie declaration last updated on 4/25/23 by Cookiebot:

Necessary (9)

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type

__cf_bm OneSignal This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 day HTTP Cookie

cart www.easydiet.sk Necessary for the shopping cart functionality on the website. 30 days HTTP Cookie

CONSENT YouTube Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 years HTTP Cookie

CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 13399 days HTTP Cookie

hex (32) [x2] edieta.madesimple.cloud

www.easydiet.sk Used to manage server calls to the website's backend systems. Session HTTP Cookie

rc::a Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent HTML Local Storage

rc::c Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage

test_cookie Google Used to check if the user's browser supports cookies. 1 day HTTP Cookie

Preferences (9)

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Name Provider Purpose Expiry Type
isOptedOut OneSignal Determines whether the user has made any subscriptions on the website, so that the website does not show subscription forms to the user, which already have been filled out. Persistent HTML Local Storage

isPushNotificationsEnabled OneSignal Used by the website to determine which support notifications the user has been shown. Persistent HTML Local Storage

lang www.easydiet.sk Remembers the user's selected language version of a website Session HTTP Cookie

login_admin_lang_code www.easydiet.sk Used in context with the language setting on the website. Facilitates the translation into the preferred language of the visitor. 1 day HTTP Cookie

mbfcookie[lang] www.easydiet.sk Determines the preferred language of the visitor. Allows the website to set the preferred language upon the visitor's re-entry. 1 month HTTP Cookie

ONE_SIGNAL_SDK_DB#Ids www.easydiet.sk Detects whether the user should be presented with a notification-bar upon entry on the website. Persistent IndexedDB

twk_# Tawk.to Pending Persistent HTML Local Storage

twk_idm_key Tawk.to Allows the website to recoqnise the visitor, in order to optimize the chat-box functionality. Session HTTP Cookie

twk_uuid_# Tawk.to Pending 180 days HTTP Cookie

Statistics (27)

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type

_clck Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. 1 year HTTP Cookie

_clsk Microsoft Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. 1 day HTTP Cookie

_cltk Microsoft Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session HTML Local Storage

_dc_gtm_UA-# Google Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. 1 day HTTP Cookie

_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years HTTP Cookie

_ga_# Google Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. 2 years HTTP Cookie

_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 day HTTP Cookie

_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day HTTP Cookie

_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice. 1 day HTTP Cookie

_hjFirstSeen Hotjar This cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website. 1 day HTTP Cookie

_hjIncludedInSessionSample_# Hotjar Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 day HTTP Cookie

_hjRecordingEnabled Hotjar Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. Session HTML Local Storage

_hjRecordingLastActivity Hotjar Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. Session HTML Local Storage

_hjSession_# Hotjar Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 day HTTP Cookie

_hjSessionUser_# Hotjar Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 year HTTP Cookie

_hjTLDTest Hotjar Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session HTTP Cookie

c.gif Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. Session Pixel Tracker

CLID Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. 1 year HTTP Cookie

dattr_stamp_# www.easydiet.sk Pending Persistent HTML Local Storage

hjViewportId Hotjar Saves the user's screen size in order to adjust the size of images on the website. Session HTML Local Storage

hotjarId easydiet.sk Assigns a specific ID to the visitor. This allows the website to determine the number of specific user-visits for analysis and statistics. Session HTTP Cookie

ip_group www.easydiet.sk Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Session HTML Local Storage

onesignal-pageview-count OneSignal Contains data on the visitor's interaction and navigation on the website - This statistics service is provided by Onesignal.com. Session HTML Local Storage

os_pageViews OneSignal Used to assess user's visits to the website, such as which pages have been visited or the frequency of visits. Persistent HTML Local Storage

previousNav Tawk.to Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session HTML Local Storage

TawkConnectionTime Tawk.to Allows the website to recoqnise the visitor, in order to optimize the chat-box functionality. Session HTTP Cookie

td Google Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session Pixel Tracker

Marketing (45)

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

Name Provider Purpose Expiry Type

#GUID#23 edieta.madesimple.cloud Pending 1 year HTTP Cookie

_fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 months HTTP Cookie

_gcl_au Google Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 months HTTP Cookie

ads/ga-audiences [x2] Google Used to detect whether the user intends to leave the page via cursor movements. This allows the website to trigger certain pop-ups to keep the user on the website or convert them to customer. Session Pixel Tracker

ANONCHK Microsoft Registers data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. 1 day HTTP Cookie

IDE Google Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 year HTTP Cookie

LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Pending Session HTTP Cookie

LogsDatabaseV2:Vfbc36520||#LogsRequestsStore YouTube Pending Persistent IndexedDB

mautic_device_id [x2] edieta.madesimple.cloud Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 1 year HTTP Cookie

mautic_device_id edieta.madesimple.cloud Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Persistent HTML Local Storage

mautic_referer_id edieta.madesimple.cloud Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website. 1 day HTTP Cookie

mautic_session_id edieta.madesimple.cloud Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 1 year HTTP Cookie

MR [x2] Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 7 days HTTP Cookie

mtc_id [x2] edieta.madesimple.cloud Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. Session HTTP Cookie

mtc_id edieta.madesimple.cloud Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. Persistent HTML Local Storage

mtc_sid edieta.madesimple.cloud Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. Persistent HTML Local Storage

mtc_sid [x2] edieta.madesimple.cloud Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. Session HTTP Cookie

MUID [x2] Microsoft Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID across many Microsoft domains. 1 year HTTP Cookie

nextId YouTube Pending Session HTTP Cookie

ONE_SIGNAL_SDK_DB#Options www.easydiet.sk Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. Persistent IndexedDB

pagead/landing Google Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session Pixel Tracker

remote_sid YouTube Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. Session HTTP Cookie

requests YouTube Pending Session HTTP Cookie

ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog YouTube Pending Persistent IndexedDB

SM Microsoft Registers a unique ID that identifies the user's device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads. Session HTTP Cookie

SRM_B Microsoft Tracks the user’s interaction with the website’s search-bar-function. This data can be used to present the user with relevant products or services. 1 year HTTP Cookie

TESTCOOKIESENABLED YouTube Pending 1 day HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 180 days HTTP Cookie

YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie

yt.innertube::nextId YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage

YtIdbMeta#databases YouTube Pending Persistent IndexedDB

yt-remote-cast-available YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage

yt-remote-device-id YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage

yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

yt-remote-session-app YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

yt-remote-session-name YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Unclassified (10)

Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type

dattrid www.easydiet.sk Pending 1 year HTTP Cookie

mbfcookie www.easydiet.sk Pending Session HTTP Cookie

ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationClicked www.easydiet.sk Pending Persistent IndexedDB

ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationOpened www.easydiet.sk Pending Persistent IndexedDB

ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationReceived www.easydiet.sk Pending Persistent IndexedDB

ONE_SIGNAL_SDK_DB#SentUniqueOutcome www.easydiet.sk Pending Persistent IndexedDB

ONE_SIGNAL_SDK_DB#Sessions www.easydiet.sk Pending Persistent IndexedDB

ONESIGNAL_HTTP_PROMPT_SHOWN OneSignal Pending Session HTML Local Storage

onesignal-notification-prompt OneSignal Pending Persistent HTML Local Storage

twk_token_61309f14649e0a0a5cd43730 Tawk.to Pending Persistent HTML Local Storage