Váš osobný kuchár už viac ako 14 rokov

Košík je prázdny

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu easydiet

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu easydiet stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "VOP")

pre poskytovanie tovarov a služieb prostredníctvom internetového obchodu na stránkach www.easydiet.sk

Identifikácia predávajúceho obchodné meno: KP 3 s.r.o. Sídlo : M.R.Štefánika 10, 902 01, Pezinok IČO : 46 060 111 DIČ : SK 20 23 20 82 42 zapísaný v obchodnom registri OS BA I, oddiel Sro, vl.č.: 70990/B a eDiéta s.r.o. Sídlo : M.R.Štefánika 11, 902 01, Pezinok IČO : 46 400 346 DIČ : 20 23 35 53 23 zapísaný v obchodnom registri OS BA I, oddiel Sro, vl.č.: 76466/B, (ďalej ako "predávajúci")

Predmet úpravy

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a príjemcami jeho tovarov a služieb (ďalej len "kupujúci") podľa kúpnych zmlúv uzavretých na základe objednávok uskutočnených prostredníctvom internetových stránok predávajúceho www.edieta.sk (ďalej len "internetové stránky predávajúceho").

Uzavretie zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe záväznej objednávky kupujúceho doručenej predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Za doručenie objednávky predávajúcemu sa považuje riadne vyplnenie a odoslanie objednávkového formulára zverejneného na internetových stránkach predávajúceho alebo telefonická objednávka s uvedením všetkých údajov potrebných na uzatvorenie zmluvy. Riadnym vyplnením objednávkového formulára je úplné a správne vyplnenie všetkých požadovaných údajov, okrem tých, ktoré predávajúci označil ako nepovinné. Súčasťou vyplnenia objednávkového formulára je aj vyslovenie súhlasu s obsahom VOP.

Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prostredníctvom správy elektronickej pošty zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Pri prvej dodávke tovaru podľa potvrdenej objednávky zadanej telefonicky je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená kúpna zmluva v písomnej forme, obsahujúca skutočnosti uvedené v objednávke (ďalej len "zmluva"). V prípade, ak zmluva obsahuje úpravu vzájomných práv a povinností odlišnú oproti VOP, platí úprava obsiahnutá v zmluve. V prípade, ak bola objednávka zadaná elektronickou formou, považuje sa za uzavretie zmluvy potvrdenie prijatia objednávky zo strany predávajúceho, obsahujúce faktúru v elektronickej podobe.

Špecifikácia zmluvného plnenia

Predávajúci je povinný na základe uzavretej zmluvy dodávať kupujúcemu v dohodnutom časovom úseku hotové jedlá v rámci diétneho programu vybraného kupujúcim. Popis jednotlivých diétnych programov je uvedený na internetových stránkach predávajúceho. Každý z diétnych programov zahŕňa dodávku piatich samostatne zabalených hotových jedál v zložení raňajky/desiata/obed/olovrant/večera, pričom súčasťou dodávky je aj písomná informácia pre kupujúceho ohľadne zloženia jedla, spôsobu jeho skladovania a iného nakladania s jedlom a uvedenie dátumu spotreby.

Hotové jedlá sú pripravované tak, aby boli zdravotne nezávadné a aby ich zloženie zodpovedalo všeobecne akceptovaným poznatkom z oblasti racionálnej výživy a diétneho stravovania vhodného pri určitých chorobách súvisiacich s poruchou ľudského metabolizmu. Predávajúci neposkytuje v súvislosti s dodávkou hotových jedál žiadne poradenstvo ohľadne individuálneho zdravotného stavu kupujúceho a prípadných účinkov jednotlivých potravín na individuálny zdravotný stav kupujúceho. Výber diétneho programu z ponuky predávajúceho je vo výlučnej kompetencii kupujúceho, pričom predávajúci nezodpovedá za vhodnosť tohoto výberu pre konkrétneho kupujúceho a jeho individuálny zdravotný stav.

Upozornenie: Dodávané hotové jedlá môžu okrem zložiek uvedených v písomnej informácii pre kupujúceho obsahovať aj stopové množstvá potravín ako napríklad mlieko, vajcia, orechy, sója, zeler,... ktoré môžu u citlivých osôb vyvolať alergickú reakciu.

Miesto a čas plnenia – dodacie podmienky

Predávajúci je povinný tovar dodať na miesto plnenia dohodnuté v zmluve, ktorým môže byť podľa výberu kupujúceho buď dodacia adresa určená kupujúcim, alebo niektorá z prevádzkární spoločnosti.

Tovar je povinný predávajúci dodať na adresu určenú kupujúcim v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 22.30, v ostatných dňoch v čase od 15.00 do 22.30. Pri osobnom odbere v prevádzkárňach spoločnosti sa tovar dodáva v čase od 10.00 do 16.00h . Dodáva sa naraz celá sada piatich hotových jedál určená na nasledujúci deň. Začiatok dodávania tovaru je v deň určený kupujúcim v záväznej objednávke, a najskôr odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci je povinný dodávať tovar po celú dohodnutú dobu plnenia určenú v zmluve.

Kupujúci je povinný osobne alebo prostredníctvom ním písomne poverenej osoby prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase plnenia. V prípade, ak tak kupujúci neurobí, považuje sa márnym uplynutím doby plnenia tovar za riadne dodaný; vlastníctvo tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza uplynutím uvedenej doby na kupujúceho. Tovar, ktorý nebol prevzatý v mieste a čase plnenia, uloží predávajúci počas nasledujúceho pracovného dňa vo svojej prevádzkarni, kde má kupujúci možnosť si ho prevziať v čase do 16 h. Po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený tovar zlikvidovať.

Doprava stravy klientovi je ZDARMA. Neplatí to pre opakované doručenie.V prípade opakovaného dodania stravy v jeden deň sa bude klientovi účtovať poplatok 2,99 Eur za jedno doručenie.

Predávajúci a kupujúci sa na základe žiadosti kupujúceho môžu dohodnúť na dočasnom prerušení dodávok tovaru, pričom o dobu prerušenia dodávok sa automaticky predĺži dohodnutá doba trvania zmluvy. Žiadosť je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu prostredníctvom správy elektronickej pošty najneskôr 48 hodín pred plánovaným začiatkom prerušenia dodávky.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, lebo objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu dohodnutú v zmluve podľa cenníka jednotlivých programov uverejneného na internetových stránkach spoločnosti. Cena za dopravu je zahrnutá v cene na deň.

Kúpna cena za dodávku tovaru počas celej dohodnutej doby plnenia je splatná jednorazovo vopred, a to najneskôr v deň, kedy má byť podľa záväznej objednávky kupujúceho tovar po prvý raz dodaný. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny je dohodnutý v zmluve, podľa výberu kupujúceho je kúpnu cenu možné zaplatiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho špecifikovaný v potvrdení objednávky.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú odovzdaním príslušnej sumy v hotovosti osobe oprávnenej na prijímanie platieb v mene predávajúceho, alebo jej pripísaním na bankový účet predávajúceho. Predávajúci nie je povinný začať dodávať tovar pred úplným zaplatením kúpnej ceny za celú dohodnutú dodávku tovaru.

Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, a to bez potreby osobitného upozornenia.

Suma za celé obdobie odberu je stanovené na základe počtu odobratých dní podľa aktuálneho cenníka.

V prípade predčasného ukončenia odberu stravy je suma za odobraté obdobie stanovena na základe reálne odobratých dní a ceny za deň podľa aktuálneho cenníka.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Vady tovaru je potrebné reklamovať u predávajúceho najneskôr v deň nasledujúci po dodaní tovaru kupujúcemu, inak práva zaniknú. Reklamáciu možno uskutočniť prostredníctvom sms správy alebo prostrednictvom elektronickej pošty, osobne v prevádzkarni predávajúceho, alebo písomne, s použitím kontaktných údajov uvedených na internetovej stránke predávajúceho. Pri reklamácii je kupujúci povinný špecifikovať výtýkanú vadu/vady dodaného tovaru a nároky, ktoré si z tohoto dôvodu voči predávajúcemu uplatňuje, pričom predávajúci je povinný kupujúceho o jeho nárokoch poučiť.

Kupujúci má v závislosti od charakteru vád tovaru voči predavajucemu nasledovné nároky:

        a) V prípade vád, ktoré možno odstrániť, má kupujúci nárok na ich bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jednotlivej súčasti dodaného tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť dodaný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

        b) V prípade vád, ktoré nemožno odstrániť a ktoré nebránia riadnemu použitiu (konzumácii) tovaru ako bezvadného, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny takéhoto tovaru.

        c) V prípade vád, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu použitiu (konzumácii) tovaru ako bezvadného, má kupujúci právo podľa vlastného výberu na odstúpenie od zmluvy ohľadne konkrétneho reklamovaného tovaru alebo na výmenu tovaru za bezvadný. Odstúpenie od zmluvy ohľadne konkrétneho reklamovaného tovaru nemá vplyv na platnosť zmluvy ohľadne dodávky zvyšnej časti dohodnutého plnenia. Reklamovaný tovar musí byť vrátený predávajúcemu.

Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu uplatnenie reklamácie písomne alebo prostredníctvom správy elektronickej pošty. Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy ohľadne konkrétneho reklamovaného tovaru. Za vybavenie reklamácie sa považuje:

        a) odovzdanie tovaru po odstránení vady

        b) výmena tovaru za bezvadný. Reklamovaný tovar musí byť vrátený predávajúcemu.

        c) vrátenie kúpnej ceny za reklamovaný tovar. Reklamovaný tovar musí byť vrátený predávajúcemu.

        d) vyplatenie primeranej zľavy z ceny reklamovaného tovaru

        e) písomná výzva kupujúcemu na prevzatie ním nárokovaného plnenia

        f) odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní od jej uplatnenia.

Ochrana o osobných údajov:

Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zverejneného na internetových stránkach predávajúceho kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré uviedol vo formulári, na účely zavedenia predzmluvných vzťahov s predávajúcim, na účely riadneho plnenia zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim a tiež na účely informovania kupujúceho o aktuálnych službách a produktoch predávajúceho, administrácie zákazníkov, spracovania dotazníkov k jednotlivým službám a produktom, zavedenia a správy vernostného a bonusového programu pre zákazníkov a administrácie internetovej stránky predávajúceho.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho poskytnutie žiadnych údajov týkajúcich sa jeho zdravotného stavu. Predávajúci neposkytuje žiadnym tretím stranám osobné údaje získané od kupujúceho. Kupujúci prehlasuje, že údaje, ktoré uviedol predávajúcemu v odoslanom objednávkovom formulári sú úplné a správne. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že v rozsahu, v akom je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre zavedenie predzmluvných vzťahov a na riadne plnenia zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim, je predávajúci oprávnený tieto údaje spracovávať v zmysle §7 ods.4 Zákona o ochrane osobných údajov aj bez súhlasu kupujúceho. Ďalšie oprávnenia kupujúceho ako dotknutej osoby v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov upravujú príslušné ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov

Tieto VOP sú platné od 10.1.2012 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Podmienky pre súťaže

Základné informácie

Organizátorom súťaže sú spoločnosti KP 3 s.r.o. Sídlo : M.R.Štefánika 10, 902 01, Pezinok IČO : 46 060 111 DIČ : SK 20 23 20 82 42 zapísaný v obchodnom registri OS BA I, oddiel Sro, vl.č.: 70990/B a eDiéta s.r.o. Sídlo : M.R.Štefánika 11, 902 01, Pezinok IČO : 46 400 346 DIČ : 20 23 35 53 23 zapísaný v obchodnom registri OS BA I, oddiel Sro, vl.č.: 76466/B.

Účastníkmi súťaže môžu byť užívatelia sociálnych sietí – fyzické osoby nad 18 rokov, ktorí splnia podmienky stanovené pre účasť. (Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.)

Súťaže nie sú žiadnym spôsobom organizované ani podporované spoločnosťou Meta.

Všeobecné podmienky pre účasť v súťažiach

Súťažiaci sú o podmienkach účasti informovaní v súťažnom príspevku.

Organizátor je povinný uviesť trvanie súťaže aj výhru.

Výherca bude oznámený pod súťažným príspevkom označením užívateľského profilu.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže príspevky:

- Nemajú súvis so súťažným príspevkom
- Obsahujú vyhrážky, klamlivé informácie, vulgárne slová alebo iné slovné spojenia neakceptovateľné spoločenskou morálkou
- Podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, viery, sociálneho pôvodu a pod.
- Propagujú návykové látky alebo zľahčujú ich užívanie
- Ohrozujú vývin maloletých
- Navádzajú iné osoby na neetické správanie Sú v rozpore s pravidlami súťaže alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
- Sú posúdené organizátorom ako nevhodné z iných dôvodov

Podmienky pre odovzdanie výhry

Organizátor bude výhercu kontaktovať súkromnou správou.

Výherca je povinný zadať adresu pre doručenie v oblasti, v ktorej organizátor prevádzkuje svoje služby. Doručenie výhry prebehne kuriérmi spoločnosti.

Výhra je platná v znení, v akom je uvedená v súťaži. Nie je možné požadovať zmenu alebo finančné či iné plnenie výhry.

Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí a dobrovoľne udeľuje organizátorovi alebo osobe ním poverenej súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných pre účasť v súťaži, jej vyhodnotenie a doručenie výhry.

Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie alebo právo na prenosnosť.

Organizátor uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie súťaže a doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

Všeobecné podmienky a zásady ochrany osobných údajov sú dostupné tu.

Tieto podmienky pre súťaže sú všeobecne platné od 1.11.2023 pre súťaže organizované na oficiálnych profiloch spoločnosti.