Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu easydiet

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia.


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode easydiet - sú spoločnosti : KP3 s.r.o. Sídlo : M.R.Štefánika 10, 902 01, Pezinok IČO : 46 060 111 DIČ : SK 20 23 20 82 42 zapísaný v obchodnom registri OS BA I, oddiel Sro, vl.č.: 70990/B a easydiet s.r.o.  Sídlo : M.R.Štefánika 11, 902 01, Pezinok IČO : 46 400 346 DIČ : 20 23 35 53 23 zapísaný v obchodnom registri OS BA I, oddiel Sro, vl.č.: 76466/B.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií.

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Vady tovaru je potrebné reklamovať u predávajúceho najneskôr v deň nasledujúci po dodaní tovaru kupujúcemu, inak práva zaniknú. Reklamáciu možno uskutočniť prostredníctvom sms správy alebo prostrednictvom elektronickej pošty, osobne v prevádzkarni predávajúceho, alebo písomne, s použitím kontaktných údajov uvedených na internetovej stránke predávajúceho. Pri reklamácii je kupujúci povinný špecifikovať výtýkanú vadu/vady dodaného tovaru a nároky, ktoré si z tohoto dôvodu voči predávajúcemu uplatňuje, pričom predávajúci je povinný kupujúceho o jeho nárokoch poučiť.
 2. Kupujúci má v závislosti od charakteru vád tovaru voči predavajucemu nasledovné nároky:
  a)    V prípade vád, ktoré možno odstrániť, má kupujúci nárok na ich bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jednotlivej súčasti dodaného tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť dodaný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  b)    V prípade vád, ktoré nemožno odstrániť a ktoré nebránia riadnemu použitiu (konzumácii) tovaru ako bezvadného, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny takéhoto tovaru.
  c)    V prípade vád, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu použitiu (konzumácii) tovaru ako bezvadného, má kupujúci právo podľa vlastného výberu na odstúpenie od zmluvy ohľadne konkrétneho reklamovaného tovaru alebo na výmenu tovaru za bezvadný. Odstúpenie od zmluvy ohľadne konkrétneho reklamovaného tovaru nemá vplyv na platnosť zmluvy ohľadne dodávky zvyšnej časti dohodnutého plnenia. Reklamovaný tovar musí byť vrátený predávajúcemu.
 3. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu uplatnenie reklamácie písomne alebo prostredníctvom správy elektronickej pošty. Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy ohľadne konkrétneho reklamovaného tovaru. Za vybavenie reklamácie sa považuje:
  a)    odovzdanie tovaru po odstránení vady
  b)    výmena tovaru za bezvadný. Reklamovaný tovar musí byť vrátený predávajúcemu.
  c)    vrátenie kúpnej ceny za reklamovaný tovar. Reklamovaný tovar musí byť vrátený predávajúcemu.
  d)    vyplatenie primeranej zľavy z ceny reklamovaného tovaru
  e)    písomná výzva kupujúcemu na prevzatie ním nárokovaného plnenia
  f)    odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní od jej uplatnenia.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2019 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia