Možnosti dopravy a platieb

Kategórie
 
 
 
 
 

Informácie o dopravách a platbách

 1. Doprava - miesto a čas plnenia – dodacie podmienky
  1. Predávajúci je povinný tovar dodať na miesto plnenia dohodnuté v zmluve, ktorým môže byť podľa výberu kupujúceho buď dodacia adresa určená kupujúcim, alebo niektorá z prevádzkární spoločnosti.
  2. Tovar je povinný predávajúci dodať na adresu určenú kupujúcim v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 22.30, v ostatných dňoch v čase od 15.00 do 22.30. Pri osobnom odbere v prevádzkárňach spoločnosti sa tovar dodáva v čase od 10.00 do 16.00h . Dodáva sa naraz celá sada piatich hotových jedál určená na nasledujúci deň. Začiatok dodávania tovaru je v deň určený kupujúcim v záväznej objednávke, a najskôr odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci je povinný dodávať tovar po celú dohodnutú dobu plnenia určenú v zmluve.
  3. Kupujúci je povinný osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase plnenia. V prípade, ak tak kupujúci neurobí, považuje sa márnym uplynutím doby plnenia tovar za riadne dodaný; vlastníctvo tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza uplynutím uvedenej doby na kupujúceho. Tovar, ktorý nebol prevzatý v mieste a čase plnenia, uloží predávajúci počas nasledujúceho pracovného dňa vo svojej prevádzkarni, kde má kupujúci možnosť si ho prevziať v čase do 16 h. Po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený tovar zlikvidovať.
  4. Doprava stravy klientovi je ZDARMA. Neplatí to pre opakované doručenie.V prípade opakovaného dodania stravy v jeden deň sa bude klientovi účtovať poplatok  2,99 Eur za jedno doručenie.
  5. Predávajúci a kupujúci sa na základe žiadosti kupujúceho môžu dohodnúť na dočasnom prerušení dodávok tovaru, pričom o dobu prerušenia dodávok sa automaticky predĺži dohodnutá doba trvania zmluvy. Žiadosť je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu prostredníctvom správy elektronickej pošty najneskôr 48 hodín pred plánovaným začiatkom prerušenia dodávky.
  6. Ak predávajúci nesplní zmluvu, lebo objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
 2. Platba - kúpna cena a platobné podmienky
  1. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu dohodnutú v zmluve podľa cenníka jednotlivých programov uverejneného na internetových stránkach spoločnosti. Cena za dopravu je v zmluve uvedená osobitne.
  2. Kúpna cena za dodávku tovaru počas celej dohodnutej doby plnenia je splatná jednorazovo vopred, a to najneskôr v deň, kedy má byť podľa záväznej objednávky kupujúceho tovar po prvý raz dodaný. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny je dohodnutý v zmluve, podľa výberu kupujúceho je kúpnu cenu možné zaplatiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho špecifikovaný v potvrdení objednávky.
  3. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú odovzdaním príslušnej sumy v hotovosti osobe oprávnenej na prijímanie platieb v mene predávajúceho, alebo jej pripísaním na bankový účet predávajúceho. Predávajúci nie je povinný začať dodávať tovar pred úplným zaplatením kúpnej ceny za celú dohodnutú dodávku tovaru.
  4. Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, a to bez potreby osobitného upozornenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia